2013_Scenarioberäkningar för Yttre Oslofjorden

2013_Scenarioberäkningar för Yttre Oslofjorden

Kort sammendrag

Med hjälp av modellsystemet HOME Vatten (HYPE och Kustzonsmodellen) har fem scenarier som alla påverkar belastningen på Yttre Oslofjorden studerats. De fem scenarierna besår av 1 – fosforreduktion i utvalda älvar, 2 – fosforreduktion från utvalda industrier, 3 – kvävereduktion från utvalda reningsverk, 4 – fosforreduktion i Skagerack och 4 – kvävereduktion i Skagerack. Utifrån de fem scenarierna studeras effekterna med avseende på kväve, fosfor och klorofyll.

Resultaten redovisas i kartor och tabeller där den procentuella förändringen framgår. Genom att analysera de fem scenarioberäkningarna kan slutsatsen dras att fjorden har stort utbyte med utsjön (Skagerack) och påverkas starkt av dess förhållanden. Av resultaten framgår att det är endast i bassänger med begränsat vattenutbyte som tydliga effekter har påträffats i samband med förändringar från punktkällor och älvars mynningar. Förändringar, i samband med dessa scenarier (1, 2 och 3) har även påträffats i utanförliggande bassänger om än i vissa fall i betydligt mindre omfattning.

I rapporten redovisas också tillståndet i Yttre Oslofjorden i form av statuskartor där klassificeringen framgår för varje bassäng. Kväveförhållandena visar sig generellt vara bättre vintertid än sommartid. För fosfat gäller det motsatta, medan totalfosfor klassas som ”God” under sommar och får en förbättrad status i de inre delarna av Oslofjorden, under vintern, medan de södra delarna får en försämrad status. Klorofyll-a halten, som beräknas under sommaren, visar i de flesta områdena på en ”Mycket god” eller ”God” status. När det gäller att bedöma hur tillståndsklassificeringen påverkas, av den förändrade belastningen som scenarierna ger upphov till, kan det vara svårt att göra en bedömning av effektens verkliga storlek. Scenarierna kan ge upphov till små effekter och därmed små förändringar vilka ändå kan ge upphov till en förändrad statusklass. Generellt är det ett fåtal bassänger som får en förändrad statusklass i samband med något av de fem scenarierna.

Last ned rapporten her: 2013_Scenarioberäkningar_Oslofjorden