2012_Årsrapport

2012_Årsrapport

Kort sammendrag

Tilførselsberegninger for 2011 viste større vannføring i elvene som medførte økte tilførsler av nitrogen og fosfor til sjøområdene. Jordbruk er størst kilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til fosfor, men befolkning er en vesentlig større nitrogenkilde enn industri. I Grenland kommer både Frierfjorden og Langesundsfjorden ut i dårligere i tilstand i 2012 på grunn av høyere verdier av tot-N. I indre del av Ytre Oslofjord er tilstandsklassen uendret eller bedret ved alle stasjoner, og ved Hvaler er det en bedring i sommerperioden.

Vinterklassifiseringen ga de fleste stasjonene dårligere tilstand i 2012 i forhold til tidligere år pga høyere nitratkonsentrasjoner. Drammensfjorden, Iddefjorden, Frierfjorden og Håøyfjorden har fortsatt lite oksygen i bunnvannet. For Ramsø, Leira og Ringdalsfjorden har det vært en bedring i oksygenforholdene i 2012. Det ble ikke registrert noen større planktonoppblomstringer i Oslofjorden. Bunnen nær renseanleggenes utslipp er noe mer påvirket av organisk materiale enn tilsvarendeområder uten renseanlegg.

Det var imidlertid god tilstand på de fleste stasjonene. På de grunne stasjonene utenfor Tistas utløp hadde bunnen moderat eller dårligere status grunnet forekomst av mye treflis. I de dypere deler av Iddefjorden var tilstanden dårlig eller meget dårlig grunnet lave oksygenkonsentrasjoner.. I strandsonen i Ringdalsfjorden er det høyere artsmangfold på stasjonene vest for Svinesund enn de på Østsiden men undersøkelsene bekreftet bedringen siden 1970-årene. Dykkeregistreringer av nedre voksegrense for opprette alger indikerte også bedret vannkvalitet i Ringdalsfjorden.

Last ned rapporten her: 2013_arsrapport_overvakning2012