2013_Rapport strandnot Oslofjorden 2012-2013

2013_Rapport strandnot Oslofjorden 2012-2013

Kort sammendrag

Rapporten oppsummerer forekomsten av noen nøkkelarter i indre og ytre Oslofjord registrert på Havforskningsinstituttets høstundersøkelse i årene 2012 og 2013. Rekruttering av torsk i indre Oslofjord er generelt lav og har de to siste årene vært under 10 % av langtidsgjennomsnittet. I ytre Oslofjord er også rekrutteringen lav, men var likevel blant de beste områdene i Skagerrak i 2012.

Av øvrige torskefisk var det bare rekrutter av hvitting som ble funnet i noen grad. Sjøørret har de siste årene hatt en økende forekomst langs kysten av Skagerrak, men det denne økningen er mindre tydelig i indre Oslofjord, der sjøørreten forekom relativt hyppig før. Artsdiversiteten i strandnota har de siste årene ligget over langtidsgjennomsnittet.

Last ned rapporten her: 2013_rapport-strandnot-oslofjorden-2012-2013