2023_Undersøkelser i de frie vannmassene

2023_Undersøkelser i de frie vannmassene

Sammendrag: Det har blitt undersøkt 18 vannmassestasjoner i 2022; fra Frierfjorden i vest til Iddefjorden i øst, samt hele veien inn i Drammensfjorden. Stasjonene undersøkes for fysiske parametere (temperatur, salinitet og siktdyp), kjemiske parametere (nitrat + nitritt, ammonium, fosfat, silikat, total nitrogen, total fosfor, oksygen og DOC) og biologiske parametere (klorofyll a, kvantitative- og kvalitative undersøkelser av planteplanktonet).

Det var gjennomsnittlig lavere saltholdighet og høyere verdier av løste næringssalter i overflatelaget om sommeren enn tidligere år. På stasjonene inne i Drammensfjorden, Hvaler og Frierfjorden fører dårlig vannutskiftning og høy eutrofieringsgrad ofte til dårlige oksygenforhold. For nitrat+nitritt oppnår fem stasjoner dårlig tilstand på sommeren, sju stasjoner får moderat
tilstand, mens fire får god tilstand og to svært god. I tillegg får begge stasjonene utenfor Fredrikstad moderat tilstand for fosfat.


Det var dypvannsfornyelse i både Frierfjorden og Iddefjorden i løpet av 2023. I Frierfjorden skjedde dypvannsfornyelsen i løpet av sommeren, men oksygensituasjonen i bunnvannet forverret seg igjen på senhøsten og ved prøvetakningen i slutten av november var det igjen svært dårlige oksygenforhold i bunnvannet på stasjonen. I Iddefjorden var det dypvannsfornyelse i mars, men innen mai var oksygen forholdene i bunnvannet blitt dårligere og ved prøvetakningen i juni var det igjen anoksiske forhold i bunnvannet.

Oksygenkonsentrasjonen i Mossesundet har blitt dårligere, og i september 2023 ble det målt oksygenkonsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse dårlig i området.

Last ned: 2023_Fagrapport_Undersøkelser i de frie vannmassene