2023_Bunnundersøkelser

2023_Bunnundersøkelser

Sammendrag: Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på fem stasjoner i Ytre Oslofjord i 2023. Stasjonene i Ringdalsfjorden (R-5), ved Breiangen (OF-5) og Haslau (S-9) hadde alle god økologisk tilstand for bløtbunnsfauna, mens stasjonen i Drammensfjorden (DD-1) og Tønsbergfjorden (TØ-1) fikk moderat tilstand (med nEQR-verdier akkurat på grensen mellom god og moderat). Stasjon R-5 i Ringdalsfjorden hadde høyt innhold av organisk karbon (TOC) i sedimentet, og hadde svært dårlig tilstand for organisk innhold. De øvrige stasjonene hadde
god eller svært god tilstand.

SPI-undersøkelsene (Sediment Profile Imaging) av bunnsedimenter i Ytre Oslofjord i 2023 viste at Drammensfjorden hadde gode
oksygenforhold ned til 108m dyp rett på innsiden av Svelvik. For dybdegradientene i de andre undersøkte områdene så vi tegn til dårligere
oksygenforhold på noen av de dypeste stasjonene, men det så ikke ut til å være anoksiske forhold.

Last ned: 2023_Bunnundersøkelser