2022_Årsrapport

2022_Årsrapport

Sammendrag
Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen i 2021. Avløpsrenseanlegg bidro med ca. 19%
av fosfortilførselen og 24% av nitrogentilførselen. Glomma har klart størst tilførsel av næringsstoffer til fjorden. Det ble
gjennomført vannmasseovervåkning ved 17 stasjoner. Fire stasjoner i fjorden får god tilstand for vannmassene, mens 13 får
moderat tilstand. Hovedsakelig dårlige oksygenforhold og høye verdier av næringssalter som trekker ned tilstanden. Løst
organisk stoff forklarer mer av variabiliteten i siktdypet enn klorofyll-?, men med store forskjeller mellom stasjoner. Året sett
under ett var varmt og tørt og det var historisk lav vannføring elvene, noe som førte til unormalt høy saltholdighet i
fjordarmene, spesielt gjaldt dette Drammenselva og Drammensfjorden.

Last ned rapporten her: Årsrapport 2022