2022_Høstundersøkelsene

2022_Høstundersøkelsene

Sammendrag:
Rapporten oppsummerer resultater fra funn som ble gjort ved gjennomføring av forsøksfiske med strandnot i indre og
ytre Oslofjord frem til 2022. Registreringene er gjort som del av Havforskningsinstituttets høstundersøkelse som har
pågått siden 1919 (med de tilleggsstasjoner som er dekket for formål av denne rapporten). Rekruttering av torsk i Indre
Oslofjord har vært svært lav de siste årene, også sett i forhold til de siste årene hvor trenden har vært på et historisk
lavt nivå. Andre arter som sjøørret, er et eksempel på en art som gjør det bedre, og har hatt en liten økning de senere
årene. Mer generelt har de varmekjære artene hatt et oppsving de siste 20 årene, der de pelagiske arter overtar for
bentiske. Varmere klima med mer avrenning som både bidrar og til overgjødsling og formørkning gjør at naturen blir
enda mer sårbar for fiske.

Last ned: 2022_Rapport_Hostundersokelsene