2021_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

2021_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

Sammendrag
Det er beregnet teoretiske, kildebaserte tilførsler av fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord for 2020. Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) bidro med om lag 25% av totaltilførslene av både fosfor og nitrogen. Utslipp fra befolkning synes å ha bidratt til en svak økning i nitrogentilførslene de siste 15 årene. De fire største vassdragene (Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva) representerer nær 90% av ferskvannstilførslene til Ytre Oslofjord, og av dette bidrar Glomma alene med over 40%. Glomma har også de klart største tilførslene av næringsstoffer til fjorden. Det ble gjennomført vannmasseundersøkelser ved 18 stasjoner i 2021, der det ble målt fysiske, kjemiske og biologiske parametere. Programmet ble omlagt i 2021, prøvetakningstidspunkt er endret til å være i februar, mars, mai, juni, august, september og oktober. Ammonium og DOC ble inkludert på alle stasjoner. Sommer-næringssaltnivåene er høye, tilnærmet 2019-nivå. De nye målingene av ammonium viser at det på de fleste stasjonene er kontinuerlig tilgang til nitrogen for algevekst på sommeren, selv der nitrat og nitritt er klassifisert til svært god tilstand.
Last ned rapporten her:2021_Fagrapport_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2021