2020_Årsrapport

2020_Årsrapport

Sammendrag
Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2020. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2019. Jordbruk er største enkeltkilde for menneskeskapte tilførsler av fosfor og nitrogen til fjorden. Tilførsler fra befolkning utgjør om lag 25% av de totale tilførslene av både fosfor og nitrogen, og bidraget fra avløpsrenseanlegg ser ut til å ha økt noe i senere år. Videre ble det gjennomført vannmasseundersøkelser ved 17 stasjoner der hydrologiske forhold, samt fysiske, kjemiske og biologiske parametere ble undersøkt og klassifisert etter veileder 02:2018. Ni av stasjonene får moderat tilstand, mens resten får god. Undersøkelser og klassifisering av bløtbunnfauna på fem stasjoner viste god tilstand, unntatt i Drammensfjorden hvor den var moderat. I 2020 ble det også gjennomført SPI-undersøkelser i antatt trålpåvirkede områder ytterst i Ytre Oslofjord for å vurdere effekt av tråling på havbunnen. Analysen av SPI-bildene og overflatebildene viste i mange tilfeller forstyrrelser i sedimentet som antas kommer fra trålaktivitet.
Last ned rapporten her:2020_Årsrapport