2021_Bentosundersøkelser

2021_Bentosundersøkelser

Sammendrag
Overvåkingsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med hensyn til eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2021 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn. Det ble foretatt rammeundersøkelser på 4 stasjoner, fjæresoneundersøkelser på 13 stasjoner og undersøkelser av nedre voksegrense for utvalgte makroalger på 8 stasjoner. Beregning av nedre voksegrenseindeksen ga «svært god» økologisk tilstand på en stasjon, «god» tilstand på tre stasjoner, «moderat» tilstand på to stasjoner og «dårlig» tilstand på to stasjoner. Det ble registrert totalt 68 taxa/arter ved rammeundersøkelsene og 81 taxa/arter ved fjæresoneundersøkelsene.
Last ned rapporten her:2021_Fagrapport_Bentosundersøkelser