2019_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

2019_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

Sammendrag
Det ble gjennomført tilførselsberegninger for tilførsler til Ytre Oslofjord for 2018. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) og naturlig avrenning er omtrent like store. Industriutslipp av fosfor har gått vesentlig ned de senere år. Utslipp fra befolkning synes å ha hatt en liten økning for nitrogen de senere år. De fire største vassdragene (Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva) representerer nær 90% av ferskvannstilførselene til Ytre Oslofjord inkl. Indre Oslofjord. De langsiktige trendene viser økende tilførsler av nitrogen og fosfor. Det ble gjennomført vannmasseundersøkelser ved 17 stasjoner i 2019, der det ble målt fysiske, kjemiske og biologiske parametere. DOC ble for første gang målt i overflatelaget, de høyeste konsentrasjonene ble målt Iddefjorden, Ringdalsfjorden og Drammensfjorden. Det ser ut til å være en tydelig sammenheng mellom ferskvannspåvirkning og nitrogennivåene på stasjonene som er undersøkt.
Last ned rapporten her: 2019_Fagrapport_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene