2018_Femårsrapport overvåking 2014-2018

2018_Femårsrapport overvåking 2014-2018

Sammendrag
Siden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagråd for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. Hovedvekten er på beskrivelse av tilførsler og effekter av næringssalter. Overvåkingen har i perioden 2007-2018 vært utført som et samarbeid mellom NIVA og Havforskningsinstituttet. Denne rapporten oppsummerer og drøfter resultater fra overvåkingen i perioden 2014-2018, også i forhold til andre relevante undersøkelser og tidligere overvåking i de samme havområder. Sist i rapporten er det et det også et kapittel med spesialtema om vannsirkulasjonen i Drammensfjorden.
Last ned rapporten her: 2018_Femårsrapport 2014 – 2018