2018_Bunnundersøkelser

2018_Bunnundersøkelser

Sammendrag

Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på syv stasjoner i Ytre Oslofjord i 2018. Stasjonene i Tønsbergfjorden, Skjebergkilen, Slevikkilen, Ringdalsfjorden, ved Breiangen og Haslau hadde alle god tilstand for bløtbunnsfauna iht. vannforskriften. Stasjonen Drammensfjorden var uten liv og fikk svært dårlig tilstand for bløtbunnsfauna. Dette skyldes sannsynligvis dårlige oksygenforhold i bunnvannet i fjorden. Stasjonene i Ringdalsfjorden og Slevikkilen hadde høyt innhold av organisk karbon i sedimentet og ble klassifisert til svært dårlig tilstand for organisk innhold. Skjebergkilen hadde moderat tilstand for organisk innhold, og god tilstand for bløtbunnsfauna. De øvrige stasjonene hadde god tilstand for bløtbunnsfauna. Det var generelt liten sammenheng mellom tilstandsklassifiseringen av bløtbunnsfauna og organisk innhold i sediment i denne undersøkelsen. SPI-undersøkelsene (Sediment Profile Imaging) av bunnsedimenter i Ytre Oslofjord i 2018 viste at 21 av de 27 undersøkte stasjoner hadde enten god eller mindre god bunnkvalitet (BHQ), og at det var 13 stasjoner som hadde god bunnkvalitet, mens kun én stasjon, S-9 Haslau i Singlefjorden, oppnådde meget god bunnkvalitet.

Last ned rapporten her:2018_Fagrapport_Bunnundersøkelser