2018_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

2018_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

Sammendrag
Jordbruk er største kilde for tilførsler både fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Avløpsrenseanlegg og naturlig avrenning er omtrent like store. Industriutslipp av fosfor har gått vesentlig ned de senere år. Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva representerer nær 90% av ferskvanns-tilførslene til Oslofjorden. I perioden 1990-2016 er det en økende og statistisk signifikant tendens i vannføring, og en signifikant økning i tilførsler av nitrogen og fosfor (fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen) som henger sammen med den økte vannføringen. Overvåkingsstasjoner tett opptil hovedfjorden har årlig utskiftning av bunnvannet og relativt gode oksygenforhold i bunnvannet. I Drammensfjorden og Iddefjorden ble det ikke registret utskiftning i bunnvannet og forholdene var fortsatt dårlige. I Frierfjorden var det en utskiftning i bunnvannet våren 2018 som bedret forholdene. For en rekke av stasjonene ble det registret høyere oksygenminimum høsten 2018 enn 2017. Dette indikerer lavere organisk belastning på bunnvannet i 2018 sammenlignet med 2017. Generelt var det noe høyere nitrat+nitritt konsentrasjon i vinterperioden. Om sommeren var de derimot lavere i 2018 enn i 2017 ved de fleste stasjoner. For fosfat var 2018 omtrent som tidligere år, eller med noe lavere konsentrasjoner. Unntaket var Iddefjorden, hvor det i juli ble blandet inn fosfatrikt intermediært vann opp til overflatelaget.
Last ned rapporten her:2018_Fagrapport_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene 2018