2017_Sammenstilling renseanlegg i medlemskommunene 2015

2017_Sammenstilling renseanlegg i medlemskommunene 2015

Kort sammendrag

Innsamlede opplysninger er i hovedsak hentet fra årsrapporter med supplerende opplysninger fra kommunene. Det er tidligere innhentet tilsvarende opplysninger for driftsårene 2006 og 2014. Årsrapportene er i hovedsak basert på 24 analyser pr. år.

Medlemskommunene har til sammen ca. 675.000 innbyggere av disse er ca. 629.000 innbyggere tilknyttet kommunale eller interkommunale renseanlegg større enn 3000 pe.    Dette gir en tilknytningsgrad på ca. 93,2 %.  Resten er befolkninger er tilknyttet mindre renseanlegg eller har lokale løsninger.

Medlemskommunene har i dag 24 renseanlegg med kapasitet for over 3000 personekvivalenter (pe). Disse behandler som angitt ovenfor til sammen avløp fra ca. 629.000 innbyggere. I tillegg kommer avløp fra industri og næringsliv.  Totalt behandlet disse anleggene i 2015 ca. 118 mill. m3 avløpsvann. Dette er i samme størrelsesorden som i 2006 og 2014.

21 av de 24 anleggene er i dag såkalte primærfellingsanlegg der fosfor og partikler skilles ut ved bruk av fellingskjemikalier. Tønsberg RA, Solumstrand RA og Bekkevika RA er bygget med biologisk rensing for å tilfredsstille kravet til sekundærfelling.

Anleggene benytter i hovedsak jern- eller aluminiumsalter som fellingskjemikalie.

Last ned rapporten her: 2017_Sammenstillinger Renseanlegg i medlemskommunene 2015