2013_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

2013_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

Kort sammendrag

Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Bildet endrer seg ikke mye fra år til år. Det kan se ut som om fosfor fra jordbruket har blitt noe redusert de senere år. Det fant sted moderate utskiftninger av bunnvann i en rekke av sidefjordene i løpet av vinteren og våren. Utskiftningene førte til noe bedre oksygenforhold i enkelte av fjordene.

Sommeren/høsten var det kortere perioder med økning i nitrogen-konsentrasjon ved en del stasjoner knyttet til perioder med avrenning og reduserte saltholdigheter i overflaten. I 2013 ble det registrert noe høyere fosfatkonsentrasjoner om vinteren sammenlignet med tidligere år. Planteplankton-biomassen var omtrent som tidligere år. En rekke oppblomstringer fant sted i løpet av sommeren, i etterkant av større avrenningsperioder.

Last ned rapporten her: 2014_fagrapport_tilforsel-og-vannmasseundersokelser2013