2013_Bentosundersøkelser

2013_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag

Innenfor overvåkingen av Ytre Oslofjord ble det i 2013 gjennomført undersøkelser på bløtbunn med SPI-kamera og grabb samt undersøkelser av nedre voksegrenser hos makroalger. Bløtbunnsområdene viste stor variasjon mellom undersøkte områder, ulike vannforekomster og innen områder. Generelt var miljøtilstanden i 2013 noe bedre enn tidligere rundt Tønsberg (Kanalen, Vestfjorden-nordre, Vestfjorden-søndre), noe dårligere i Iddefjordens hovedbasseng (MEGET DÅRLIG), for øvrig stort sett lik status som i tidligere undersøkelser i indre Drammensfjorden (MEGET DÅRLIG), Frierfjorden (MODERAT) og Leira (GOD).

En stor del av variasjonen mellom enkelte år kan forklares ved endringer i belastning og uregelmessig utskifting av dypere vannmasser i fjordområder. Nedre voksegrense til et utvalg av makroalger ble undersøkt ved Småholmane i Østfold og Sandsundholman og Vågøy i Telemark. Undersøkelsen viser at det var god status på Småholmane, god status på Sandsundholmen og meget god status på Vågøy.

Last ned rapporten her: 2014_fagrapport_bentosundersokelser2013