2012_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

2012_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

Kort sammendrag

Overvåkningsprogrammet av vannmassene (pelagialen) i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofiering). Rapporten beskriver tilførsler samt presenterer undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2012.

I 2012 ble det registrert noe høyere nitrogenkonsentrasjoner i forbindelse med vinterdekningen sammenlignet med de siste årene ved alle stasjoner. I sommerperioden ble det derimot registrert normale eller lavere nitrogenkonsentrasjoner i Ytre Oslofjord. Vanligvis har man korte eller lengre perioder med nedbør og ferskvanns tilførsel som resulterer i høyere nitrogen- og silikatkonsentrasjoner.

For 2012 var det noe redusert saltholdighet med høyere næringssaltkonsentrasjoner i mai-juni i Frierfjorden. For de øvrige stasjonene ble det ikke registrert høyere nitrogen-/silikatkonsentrasjoner på sommeren. Det er fortsatt stasjonene i Drammensfjorden, Frierfjorden, Håøyfjorden og Iddefjorden som har dårlige oksygenforhold. For de øvrige stasjoner er det omtrent som normalt, eller en svak bedring i oksygenforholdene.

Last ned rapporten her: 2013_fagrapport_tilforsel-og-vannmasseundersokelser2012