2012_Bentosundersøkelser

2012_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag

Innenfor overvåkingen av Ytre Oslofjord ble det i 2012 gjennomført undersøkelser på bløtbunn med SPI-kamera utenfor 11 kommunale renseanlegg og utenfor utløpet av elven Tista. Det ble også undersøkt makroalger i fjæra og sjøsonen i Ringdalsfjorden utenfor Halden. Utenfor renseanleggene hadde mesteparten av stasjonene god tilstandsklasse (BHQ>7), noen stasjoner med høyere belastning fikk moderat tilstandsklasse (BHQ 4-7). Knarrdalstranda renseanlegg i Frierfjorden hadde dårlig tilstandsklasse (BHQ<4) grunnet dårlige oksygenforhold i dypere deler av området.

Utenfor Søndre Follo Renseanlegg i Vestby kommune var bunnen hard/steinete og bildene kunne ikke klassifiseres. SPI-foto langs en dybde- og avstandsgradient fra Tistas utløp til dypere områder i Iddefjorden viste moderat eller dårligere status grunnet høy belastning av treflis på grunne stasjoner, og dårlig eller meget dårlig status grunnet dårlige oksygenforhold i dypere deler av området.

I strandsonen er det et tydelig skille i artsmangfold av makroalger øst og vest for Svinesund, med langt færre arter i øst. Nedre voksegrense for algene indikerer bedret vannkvalitet siden undersøkelsene i 1994.

Last ned rapporten her: 2013_fagrapport_bentosundersokelser2012