2012_HOME Vatten för Yttre Oslofjorden

2012_HOME Vatten för Yttre Oslofjorden

Kort sammendrag

Genom att sätta upp modellsystemet HOME Vatten för Yttre Oslofjorden kan vattenföring och mängd kväve och fosfor beräknas dynamiskt från källa till kust. Tidigare beräkningar av den landburna belastningen på fjorden beräknades med den stationära modellen TEOTIL i kombination med observerad vattenföring för de stora älvarna. HYPE-modellen, som är en högupplöst hydrologisk modell, har i detta uppdrag använts för att beräkna vattenföring och vattenkvalitet i Yttre Oslofjordens avrinningsområde. I HOME Vatten systemet är HYPE- modellen kopplad till den biogeokemiska Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI) som bland annat använder resultaten från HYPE-modellen som drivning för att beräkna tillståndet i kustbassängerna.

De grövre modelluppsättningarna Atlant-HYPE och E-HYPE fanns sedan tidigare uppsatta för området. I detta uppdrag har modellen förfinats med högre geografisk upplösning genom att avrinningsområdet delats in i 479 delområden. Den geografiska indelningen följer indelningen enligt stat33.

Kustzonsmodellen som tidigare funnits uppsatt för Yttre Oslofjorden har uppdaterats med en nyare modellversion och kopplats till en annan, förbättrad drivning från Skagerack. I övrigt är den modelluppsättningen identisk med tidigare uppsättning, vad det gäller geografisk indelning. Beräkningar från de båda modellerna resulterar i värden på belastning av kväve och fosfor från land, temperatur, salthalt, syrgashalt, klorofyllhalt samt kväve- och fosforkoncentrationer med dess fraktioner i de 33 kustbassängerna.

Modellerana har validerats mot observationer i ett antal vattendrags mynningspunkter och kustbassänger. Utifrån de modellberäknade halterna har därefter det ekologiska tillståndet har klassificerats i Yttre Oslofjorden, baserat på gällande bedömningsgrunder.

Last ned rapporten: 2012_HOME Vatten Oslofjorden