2011_Femårsrapport overvåking 2007-2011

2011_Femårsrapport overvåking 2007-2011

Kort sammendrag

Det er i 2007-2011 gjort tilførselsberegninger, vannmasse- og bunnundersøkelser på stasjoner i Ytre Oslofjord. Området har relativt store lokale og langtransporterte tilførsler av næringssalter. Høye verdier av næringssalter henger ofte sammen med stor ferskvannspåvirkning.

Generelt observeres god eller meget god tilstand (best på de ytre stasjonene). Unntak er siktdyp med Mindre god tilstand. Drammensfjorden skiller seg ut med Mindre God tilstand for næringssalter og Dårlige/Meget dårlige oksygenforhold i bunnvannet. I Grenlandsfjordene er også oksygenforholdene i bunnvannet dårlige og i Tønsbergfjorden periodevis dårlige. I Hvaler er det en gradient i miljøtilstanden fra de indre områdene (Ringdalsfjorden) med Dårlig/Mindre God, til Leira med Mindre God/Meget God tilstand.

Generelt har bunnforhold i de åpne delene av fjorden og randsoneområder vært Meget god/God. Drammensfjorden, Horten havn, Tønsberg, Frierfjorden og Iddefjorden er problemområder. I strandsonen er det liten grad av næringssaltpåvirkning. Økologisk tilstand for makroalger var for det meste God/Meget god. Relativt konstant dårlige bunnforhold i Horten havn, Tønsberg og Frierfjorden. Drammensfjorden, Iddefjorden og Tønsbergfjorden har vist forbedring fra Dårlig/Meget dårlig til moderat tilstand på en eller flere stasjoner i 2011. I Hvalerområdet har bunnfauna på bløtbunn vist en bedring i tilstand etter 1990.

Last ned rapporten her: 2011_Femårsrapport