2010_Årsrapport

2010_Årsrapport

Kort sammendrag

Rapporten omhandler resultatene fra 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, men befolkningen med vesentlig mer nitrogen enn industri. Både 2009 og 2010 har hatt lavere vintertemperatur i overflaten enn foregående år, med islegging i store deler av randsonen.

For næringssalter og oksygen er tilstanden i 2010 generelt Meget god i sentrale Ytre Oslofjord. I Breiangen har det vært en reduksjon i oksygentilstanden. I Grenlandsfjordene var det oksygenproblemer i bunnvannet i Frierfjorden, men en bedring i Håøyfjorden. For øvrig relativt god tilstand i vannmassene. Det var redusert miljøtilstand i Ringdalsfjorden, Iddefjorden og Drammens- fjorden.

Sammenlignet med 2009 er det imidlertid forbedring ved flere av stasjonene, spesielt ved Hvaler. Våroppblomstringen fant sted fra midten av januar til midten av februar, betydelig tidligere enn normalt. Generelt var bunnforholdene i de åpne delene av fjorden Meget gode eller Gode, med en forbedring på enkelte stasjoner i et flertall områder fra år 2007 til 2010. Problemområder er Drammensfjorden, Horten havn, Tønsberg, Frierfjorden og Iddefjorden hvor dårlige eller meget dårlige forhold dominerer. Fjærestasjonene viste liten grad av næringssalt- påvirkning, men i Larviksfjorden og Ytre Drammensfjorden var det indikasjoner på næringssaltpåvirkning. Tilstanden for siktedyp er mindre god og dette avspeiles i nedre voksegrense for makroalger.

Last ned rapporten her: 2010_Årsrapport