2010_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

2010_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

Kort sammendrag

Det gis en kort beskrivelse av undersøkelser og resultater fra vannmasseundersøkelser som er gjennomført i Ytre Oslofjord januar til desember 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen til området. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, mens befolkning er en vesentlig større nitrogenkilde enn industri.

Den kalde vinteren i 2009/2010 førte til vannutskiftninger i en rekke bassenger i Ytre Oslofjord og Grenland. Det var en markant forbedring av oksygenforholdene i bunnvannet i Frierfjorden og Håøyfjorden om våren. Også ved flere av stasjonene i randsonen ble det registret økninger i mengden oksygen i bunnvannet. I 2010, som i tidligere år, var det Drammensfjorden og Iddefjorden som hadde dårligste oksygenforhold i dypvannet. Generelt viser næringssaltkonsentrasjonene gode forhold i fjorden.

Enkelte stasjoner i randsonen har kortere perioder med økning i nitrogen og silikat, knyttet til perioder med stor avrenning fra land. Langs hovedaksen i fjorden startet våroppblomstringen allerede i midten av januar, betydelig tidligere enn ”normalt”. Hvert år registreres kortere perioder med økte konsentrasjoner av næringssalter i løpet av sommeren og høsten. I 2010 ble det i april og august registrert en økning i konsentrasjonen av silikat og nitrogen.

Last ned rapporten her: 2011_fagrapport_tilforsel-og-vannmasseundersokelser2010