2009_Årsrapport

2009_Årsrapport

Kort sammendrag

Rapporten omhandler resultatene fra 2009. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, men befolkningen bidrar med vesentlig mer nitrogen enn industri. Utover relativt lav vintertemperatur i overflatevannet ble det ikke registrert noen unormale temperaturer i forbindelse med overvåkingen i 2009.

For næringssalter og oksygen er tilstanden i 2009 generelt God til Meget god ved stasjonene i sentrale Ytre Oslofjord. I Breiangen har det vært en forverring i oksygentilstanden. I Grenlandsfjordene er det oksygenproblemer i bunnvannet i Frierfjorden og Håøyfjorden, men for øvrig relativt god tilstand i vannmassene. Det var redusert miljøtilstand i Ringdalsfjorden, Iddefjorden og Drammenfjorden.

Sammenlignet med 2008 er det imidlertid forbedring ved flere av stasjonene, spesielt ved Hvaler. Vårblomstringen av planteplankton var i slutten av februar og begynnelsen av mars, betydelig tidligere enn i 2008, men fortsatt innenfor det normale. Generelt var forholdene i bunnsedimentene Meget gode eller Gode med liten variasjon mellom årene. Større problemområder er Drammensfjorden, Horten havn, Tønsberg, Frierfjorden og Iddefjorden. Fjærestasjonene viste liten grad av næringssaltpåvirkning, men i Larviksfjorden og Ytre Drammensfjorden var det indikasjoner på forhøyede mengder av næringssalter i vannmassene.

Last ned rapporten her: 2009_Årsrapport