2010_Bentosundersøkelser

2010_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag

Det ble i 2010 gjennomført undersøkelser på bløtbunn med SPI kamera, rammeundersøkelser i fjæra samt dykkeundersøkelser i sjøsonen i Ytre Oslofjord. Generelt var bunnforholdene i de åpne delene av fjorden meget gode eller gode (tilstandsklasse I og II), og det var en forbedring på enkelte stasjoner i et flertall områder fra år 2007 til 2010.

Problemområder er Drammensfjorden, Horten havn, Tønsberg, Frierfjorden og Iddefjorden der stasjoner med dårlig eller meget dårlig forhold dominerer Til sammen ble det registrert 69 taksa av alger og 39 taksa av dyr på de 24 fjærestasjonene som ble undersøkt i 2010. Stasjonen i ytre Drammensfjord var fattig med hensyn på både alger og dyr. Lav saltholdighet i overflaten er sannsynligvis årsaken til det lave antall dyretaksa på stasjonen. Det ble også registrert relativt høye grønnalgeforekomster.

Last ned rapporten her: 2011_fagrapport_bentosundersokelse2010