2009_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

2009_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

Kort sammendrag

Rapporten gir en kort beskrivelse av undersøkelser og resultater fra vannmasseundersøkelser som er blitt gjennomført i 2009. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, mens befolkning er en vesentlig større nitrogenkilde enn industri. For Frierfjorden, Håøyfjorden og Langesundsfjorden har miljøforholdene i de øvre vannlag og oksygenforholdene i bunnvannet omtrent vært som forventet i forhold til det man har sett i de senere årene.

Det er stor variasjon i miljøforholdene mellom de ulike stasjonene i randsonen. Stasjonene i Drammensfjorden, Ringdalsfjorden og Iddefjorden viser perioder med høye næringssaltkonsentrasjoner. Oksygenmålingene viser at Drammensfjorden og Iddefjorden skiller seg ut ved å ha mer eller mindre lave mengder hele sesongen. I Ringsdalsfjorden og ved Ramsø er det en betydelig nedgang i løpet av høsen.

Miljøforholdene ved de sentrale stasjonene i Oslofjorden viser mindre avvik fra det som er observert de senere årene. Våroppblomstringen startet i siste halvdel av februar og første del av mars, med dominanse av ulike arter av kiselalger. Det ble registrert 2 perioder med økning i nitrogen og silikat, først og fremst ved OF 4,5 og 7, i mai og i august. I disse perioden ble det registrert forholdvis høye konsentrasjoner av klororfyll og en reduksjon i saltholdigheten.

Last ned rapporten her: 2009_Tilførsler og vannmasseundersøkelser