2008_Årsrapport

2008_Årsrapport

Kort sammendrag

Rapporten omhandler resultatene fra 2008. Bortsett fra avgrensede lokale områder så er det Grenlandsfjordene, Drammensfjorden og Iddefjorden som peker seg ut med den dårligste tilstanden i Ytre Oslofjord. Det foregående år (2007) var vått med 15% mer nedbør enn langtidsnormalen. Jordbruk var største kilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidro nesten like mye med fosfor, mens befolkning var en vesentlig større nitrogenkilde enn industri. Miljøtilstanden på de sentrale stasjonene i Oslo- fjorden er Meget god til Mindre god (SFTs kriterier).

For Frierfjorden, Håøyfjorden og Langesundsfjorden var miljøforholdene i de øvre vannlag generelt gode. Oksygenforholdene i bunnvannet ga Meget dårlig tilstand for Frierfjorden og Håøy-fjorden. I randsonen er det betydelig variasjon i tilstanden. I Ringdalsfjorden og Iddefjorden var det betydelig forhøyede næringssaltkonstrasjoner. Drammensfjorden, Ramsø i Hvalerestuaret, Iddefjorden og Ringdalsfjorden hadde dårlige oksygenforhold i bunnvannet. Våroppblomstringen var fra slutten av mars og inn i april, som er innenfor det normale.

Tilstanden basert på klorofyll-a i de sentrale vannmasser er God eller Meget god. I randsonen var den Meget god til Dårlig. Generelt ble det observert gode forhold på bløtbunn i de sentrale delene av fjorden. Ved den ytterste stasjon Torbjørnskjær er dårligere forhold observert. Dårligere forhold (tilstandsklasse Dårlig og Meget dårlig) ble observert i de dypere delene av Frierfjorden, ved Tønsberg, Drammensfjorden, de grunnere delene av Krokstadleira, i lokale dybdehull sør for Fredrikstad og i Iddefjorden.

Last ned rapporten her: 2008_Årsrapport