2008_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

2008_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

Kort sammendrag

Rapporten gir en kort beskrivelse av beregnede tilførsler til Ytre Oslofjord samt undersøkelser og resultater fra vannmasseundersøkelser i Ytre Oslofjord i 2008. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, mens befolkning er en vesentlig større nitrogenkilde enn industri.

Miljøforholdene ved stasjonene i randsonen er stort sett bra, men kritiske nivåer av oksygen i bunnvannet ble i 2008 registrert i Drammensfjorden, Frierfjorden, Håøyfjorden, Hvalerestuaret, Ringdalsfjorden og Iddefjorden. Stasjonene i Drammensfjorden, Ringdalsfjorden og Iddefjorden viser perioder med høye nærings-saltkonsentrasjoner. Drammensfjorden og Iddefjorden skiller seg ut ved å ha lave oksygenkonsentrasjoner hele året. I Ringdalsfjorden og ved Ramsø er det en betydelig nedgang i løpet av høsten.

Ved de sentrale stasjonene i Oslofjorden var miljøforholdene for det meste bra, men tilstanden med hensyn til siktdyp var sommerstid mindre god til dårlig på flere stasjoner. Våroppblomstringen fant sted i slutten av mars, med dominanse av ulike arter av kiselalger. I juni/juli ble det registrert en økning i nitrogen og silikat. I denne perioden ble det registrert forholdvis høye konsentrasjoner av kiselalger.

Last ned rapporten her: 2009_fagrapport_tilforsler-og-vannmasseundersokelser2008