2007_Årsrapport

2007_Årsrapport

Kort sammendrag

Jordbruk gir størst tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord (YO). Glomma har siden 1990 vist en økende trend i tilførsler av nitrogen, mens Skienselva har hatt en nedadgående trend. I 2007 var forholdene i Frier-, Håøy- og Langesundsfjordens øvre vannlag generelt gode, mens oksygenforholdene i bunnvannet var dårligere. I randsonen var forholdene stort sett bra, men Drammens-, Idde- og Ringdals-fjorden viste forhøyede næringssaltnivåer. Drammensfjorden, Iddefjorden og Ramsø hadde reduserte oksygenforhold i bunnvannet, og ved Horten ble det registrert hydrogensulfid.

De sentrale stasjonene i YO hadde generelt gode miljøforhold, om lag som observert de senere år. Våroppblomstringen i mars-april var dominert av kiselalger. Sommeren viste moderate mengder av flagellater og lave næringssaltkonsentrasjoner. Forekomsten av grønnalger i fjæra indikerer nærings- saltpåvirkning på flere stasjoner. Det var en større grad av nedslamming av bunnen på østsiden av YO. Forholdene på bløtbunn i de åpne delene av YO var gode. Dårligere forhold ble observert i de dypere delene av Frierfjorden, ved Tønsberg, i Drammensfjorden, i grunne deler av Krokstadleira, i dybdehull sør for Fredrikstad og i Idde- fjorden. Grenlandsfjordene, Drammensfjorden og Iddefjorden peker seg ut som de mest belastede områdene i YO.

Last ned rapporten her: 2007_Årsrapport