2007_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

2007_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

Kort sammendrag

Rapporten gir en kort beskrivelse av undersøkelser og resultater fra vannmasseundersøkelser som er blitt gjennomført i perioden april til desember i 2007. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, mens befolkning er en vesentlig større nitrogenkilde enn industri.

For Frierfjorden, Håøyfjorden og Langesundsfjorden har miljøforholdene i de øvre vannlag og oksygenforholdene i bunnvannet omtrent vært som forventet i forhold til det man har sett i de senere årene. Miljøforholdene ved stasjonene i randsonen er stort sett bra, men i september var det spesielt Drammensfjorden, Iddefjorden og Ringdalsfjorden som viste høyere næringssalt-konsentrasjoner enn forventet. Oksygenmålingene viser at Drammensfjorden, Iddefjorden, Horten og Ramsø fortsatt har dårlige oksygenforhold i bunnvannet..

Ved de sentrale stasjonene i Oslofjorden var miljøforholdene om lag som observert de senere årene. Våroppblomstringen fant sted i mars-april, med dominanse av ulike arter av kiselalger. Typisk for sommerperioden var moderate mengder av flagellater og lave næringssalt-konsentrasjoner. Det ble registrert lavere saltholdighet i overflaten i perioden juli til august, samtidig med en økning i næringssaltkonsentrasjonene.

Last ned rapporten her: 2008_fagrapport_tilforsler-og-vannmasseundersokelser2007