2007_Bentosundersøkelser

2007_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag

Det er i 2007 gjennomført bunnundersøkelser på hardbunn og bløtbunn i Ytre Oslofjord. Generelt var bunnforholdene på bløtbunn i de åpne delene av fjorden gode. Dårligere forhold ble observert i de dypere delene av Frierfjorden, ved Tønsberg, i Drammensfjorden, i de grunnere delene av Krokstadleira, på lokale dybdehull sør for Fredrikstad og i Iddefjorden.

Under dykkeregistreringene ble det funnet mellom 40 og 79 arter/taxa av alger og dyr på de ulike stasjonene. Det var imidlertid liten korrelasjon mellom største registreringsdyp og antall registrerte arter/taxa. Likhetsanalyser av samfunnssammensetningen hos de 12 dykkestasjonene viste en forskjell mellom stasjoner på øst- og vestsiden av fjorden. Årsakene til denne grupperingen vil bli nærmere belyst i årsrapporten.

Last ned rapporten her: 2008_fagrapport_bentosundersoklelser2007