2007_Fiskeressurser og miljøforhold i Ytre Oslofjord

2007_Fiskeressurser og miljøforhold i Ytre Oslofjord

Kort sammendrag

Det blir årlig tatt 41 strandnotstasjoner i Ytre Oslofjord, 33 av disse er tatt i mer enn 30 år, mens de 8 siste er tatt siden 2000.
I årene 1984 – 1990 gjennomførte Havforskningsinstituttet en undersøkelse med standardisert fiske med trollgarn ved Hvasser. I 2001 ble undersøkelsene i Hvasser tatt opp igjen, og utvidet til også å omfatte Hvaler.

Det har vært en betydelig nedgang i bestandene av voksen torsk i Ytre Oslofjord, mens rekrutteringen ikke har gått tilsvarende ned. Vi ser ikke en tilsvarende utvikling i sentrale og vestlige deler av Skagerrakkysten. Forurensning eller utvandring synes ikke å være en åpenbar årsak til nedgangen. Det er også mindre sannsynlig at en gjennomsnittlig temperaturøkning i det siste decenniet i Skagerrakområdet bare skulle påvirke torskebestanden i ytre Oslofjord på en annen måte en kysten for øvrig..

Resultatene tyder heller ikke på at dårlige ernæringsforhold er en hovedårsak til nedgangen. Den mest sannsynlige hovedårsak er derfor høy beskatning, og trolig en kombinasjon av for hardt fiske på ungfisk og store bestander av sel og skarv. Men det er sannsynlig at flere faktorer virker sammen. Og det gjenstår mye arbeid før vi kan si at vi har en god forklaring på utviklingen av torsk og andre bunnfisk i det østlige Skagerrak.

Last ned rapporten her: 2007_fiskeressurser-og-miljoforhold-i-ytre-oslofjord