2005_Femårsrapport overvåking 2001-2005

2005_Femårsrapport overvåking 2001-2005

Kort sammendrag

Rapporten omhandler alle resultater for perioden 2001 – 2005. Overvåkingsområdet er avgrenset av Drøbaksundet i nord og linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland i sør. Antall stasjoner innen de tre temaene har variert fra år til år og omfanget av programmet har variert mellom sesongene. Overvåkingen av vannkvalitet har vært gjennomført gjennom hele året med hovedvekt på sommer- og vintersesongen. Totalt er ca 26 stasjoner benyttet. I tillegg kommer en del stasjoner for andre oppdragsgivere. Undersøkelsen av gruntvannssamfunn (25 stasjoner) har vært gjennomført i perioden august – september, mens bløtbunnsfaunaen (19 stasjoner) har blitt samlet inn i mars – april.

Eutrofieringsgraden i Ytre Oslofjord øker innover fra ytre området ved Torbjørnskjær og inn til Breiangen. Generelt kan tilstanden i ytre område beskrives som god, mens den i Breiangen er god til mindre god avhengig av parameter som benyttes. Tilstanden i enkelte av de lokale bassengene kan karakteriseres som dårlig. Viktigste lokale årsak til eutrofiering er tilførsler med elvene hvor jordbruk er den største tilførselskilden.

Scenarieberegningene tyder på at ingen av de lokale tiltakene vil ha effekt på tilstanden i hovedfjorden eller i de lokale bassenger med god vannutskiftning til denne. Beregnet effekt av tiltakene er liten og begrenset til innelukkede områder med store lokale tilførsler. Det er større effekt av tiltak i jordbruket sammenlignet med sekundærrensing av nitrogen i renseanlegg. Forbedret tilstand i utenforliggende havområder vil ha en betydelig effekt i hele området.

Last ned rapporten her: 2005-Femårsrapport