2005_Kustzonsmodell för Yttre Oslofjorden

2005_Kustzonsmodell för Yttre Oslofjorden

Kort sammendrag

SMHIs Kustzonsmodell har implementerats i Yttre Oslofjorden. Kustzonsmodellen (PROBE-SCOBI), som är en biogeokemisk modell, beräknar tillståndet i kustvattnen. Validering av modellen visar på en god överensstämmelse mellan observationer och modellens resultat. Med hjälp av Kustzonsmodellen har fjordens miljötillstånd beräknats för perioden 1990-2003. Tillrinningen från land har Det Norske Veritas beräknat.

Med hjälp av Kustzonsmodellen har SMHI genomfört ett antal scenarieberäkningar där effekter på planktontillväxt, syrgasförhållanden och övergödning har studerats för olika åtgärder genomförda inom yttre Oslofjordens avrinningsområde. Dessutom har SMHI genomfört studier på vad ändrade förhållanden i Skagerack har för betydelse för tillståndet i yttre Oslofjorden.

Last ned rapporten her: 2005_Kustzonmodell