2004_Tilførsler og vannkvalitet

2004_Tilførsler og vannkvalitet

Kort sammendrag

Denne rapporten omhandler vannkvalitetsdata for 2004. Området er avgrenset av Drøbaksundet i nord og linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland i sør og inkluderer Drammensfjorden.

Undersøkelsene av vannkvalitet gikk over hele året, men med ulik intensitet i delområder. Totalt 28 stasjoner fordelt over hele området ble besøkt i sommersesongen. Stasjoner i hovedfjorden og Hvalerområdet ble besøkt tre ganger i løpet av vinteren, og stasjonene i Hvalerområdet ble også besøkt i høst- og vårsesongene. Hydrografi, næringssalter, oksygen, klorofyll og algeplankton inngikk som parametere.

Last ned rapporten her: 2006_delrapport_tilforsler-og-vannkvalitet2004