2004_Gruntvann

2004_Gruntvann

Kort sammendrag

Denne rapporten omhandler gruntvannsundersøkelsen gjennomført med kvantitativ rammeregistrering på to nivå i fjæra på 8 lokaliteter samt registrering av sukkertareforekomst på de samme stasjonene. I forhold til 2003 har det vært en økning i andel tangarter (Fucus) i fjæra og en reduksjon av andel grønnalger. Antall arter i fjæra er relativt lik fra år til år og ligger på 10-20 arter.

Undersøkelsen av sukkertareforekomsten viser at det ikke er forekommer tette sukkertareskoger på noen av stasjonene. Sukkertare forekommer vanlig til spredt sammen med annen tare (fingertare og stortare) på de fleste stasjonene. Det er kun en stasjon (G21) som avviker fra 2001 undersøkelsen ved at det ikke ble observert sukkertare.

Last ned rapporten her: 2005_delrapport_gruntvann2004