2003_Samlerapport

2003_Samlerapport

Kort sammendrag

Denne rapporten omhandler alle temaene for 2003 samt en sammenligning med tidligere data i enkelte av de lokale resipientene.Området er avgrenset av Drøbaksundet i nord og linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland i sør og inkluderer Drammensfjorden. Sjøområdene i Grenland ble inkludert i overvåkingen i 2002.

Undersøkelsene av vannkvalitet gikk over hele året, men med ulik intensitet i delområder. Totalt 26 stasjoner fordelt over hele området ble besøkt i sommersesongen. Hydrografi, næringssalter, oksygen, klorofyll og algeplankton inngikk som parametere. Generelt framsto tilstanden i hovedfjorden som meget god til mindre god i henhold til SFTs tilstandsklasser. Det ble observert noe økt eutrofiering innover i fjorden og spesielt i lokale mer innelukkede fjordavsnitt.

Gruntvannsundersøkelsen i 2003 viser at det har vært en økning av grønnalger og en reduksjon av tangarter i de områdene med størst ferskvannspåvirkning samt i enkelte andre lokale resipienter. Dette kan tyde på en økt eutrofiering i disse områdene. Undersøkelsene av bløtbunnsfauna omfattet i 2003 tre stasjoner. Stasjonene har en relativ normal fjordfauna typisk for ”dypvannsstasjoner”. Stasjon R-5 betegnes som påvirket og utviklingen har vært negativ siden 2002.

Last ned rapporten her: 2004_samlerapport2003