2004_Samlerapport

2004_Samlerapport

Kort sammendrag

Denne rapporten omhandler alle temaene for 2004. Området er avgrenset av Drøbaksundet i nord og linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland i sør og inkluderer Drammensfjorden. Sjøområdene i Grenland ble inkludert i overvåkingen i 2002.

Undersøkelsene av vannkvalitet gikk over hele året, men med ulik intensitet i delområder. Totalt 28 stasjoner fordelt over hele området ble besøkt i sommersesongen. Hydrografi, næringssalter, oksygen, klorofyll og planteplankton inngikk som parametere. Generelt framsto tilstanden i hovedfjorden som meget god til mindre god i henhold til SFTs tilstandsklasser. Det ble observert noe økt eutrofiering innover i fjorden og spesielt i lokale mer innelukkede fjordavsnitt. Sammenlignet med 2003 var det høyere konsentrasjoner av næringssalter og lavere klorofyllverdier.

Gruntvannsundersøkelsen viste økte forekomster av de flerårige brunalgene (tang) i fjæra, mens forekomsten av grønnalger gikk markert tilbake sammenlignet med 2003. Sukkertare forekommer vanlig til spredt sammen med annen tare (fingertare og stortare) på de fleste stasjonene. Undersøkelsene av bløtbunnsfauna omfattet i 2004 fire stasjoner. Stasjonene har en relativ normal fjordfauna. Stasjon R- 5 betegnes som påvirket, men viser en betydelig bedring fra 2003 og 2002.

Last ned rapporten her: 2005_samlerapport2004