2002_Bløtbunnsfauna

2002_Bløtbunnsfauna

Kort sammendrag

Fauna og sediment fra 11 stasjoner i Ytre Oslofjord ble prøvetatt og analysert i 2002. Generelt kan sedimentet karakteriseres som relativt fint og homogent (> 90 % finstoff). Innholdet av totalt organisk karbon (TOC) i sedimentet var lavt på de fleste stasjoner, men tre stasjoner skilte seg ut med et relativt høyt innhold av TOC i sedimentet (stasjon BC-1 i Frierfjorden, GI-1 i Langesundsfjorden, og stasjon R-5 i Ringstadfjorden). Til sammen ble det funnet 154 arter og 7676 individer på de 11 undersøkte stasjonene. Børstemark dominerte faunaen.

Multivariate analyser viser at dyp spiller en stor rolle for forskjellen i fauna mellom stasjonene. Bunnfaunasamfunnet på de fleste undersøkte stasjoner i Ytre Oslofjord kan betegnes som en normal fjordfauna som ikke er markert påvirket. Unntaket er spesielt stasjon BC-1 i Frierfjorden og GI-1 i Langesundsfjorden, men også stasjon R-5 i Ringstadfjorden skiller seg ut som klart påvirket.

Last ned rapporten her: 2003_delrapport_blotbunnsfauna2002