2002_Samlerapport

2002_Samlerapport

Kort sammendrag

Denne rapporten omhandler alle temaene for 2002. Området er avgrenset av Drøbaksundet i nord og linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland i sør og inkluderer Drammensfjorden. Sjøområdene i Grenland ble inkludert i overvåkingen i 2002.

Undersøkelsene av vannkvalitet gikk over hele året, men med ulik intensitet i delområder. Totalt 29 stasjoner fordelt over hele området ble besøkt i sommersesongen. Hydrografi, næringssalter, oksygen, klorofyll og algeplankton inngikk som parametere. Generelt framsto tilstanden i hovedfjorden som meget god til mindre god i henhold til SFTs tilstandsklasser. Det ble observert noe økt eutrofiering innover i fjorden og spesielt i lokale mer innelukkede fjordavsnitt.

25 gruntvannsstasjoner ble undersøkt i 2002 hvorav 12 var de samme som i 2001. Årets undersøkelse benyttet ruteanalyser i fjæra i to nivåer. Bløtbunnsfaunaen ble undersøkt på 11 stasjoner fordelt på de største bassengene i fjorden. Drammensfjorden ble ikke undersøkt fordi denne er oksygenfri. Generelt framsto tilstanden i hovedfjorden som meget god til god i henhold til SFTs tilstandsklasser. Det ble observert noe økt eutrofiering innover i fjorden. En del av de lokale områdene bar preg av ulike indikatorer for eutrofiering.

Last ned rapporten her: 2003_samlerapport2002