2001_Gruntvann

2001_Gruntvann

Kort sammendrag

Det er gjennomført en gruntvannsundersøkelse som inkluderer en rutenettanalyse og en transektanalyse av utbredelse av flora og fauna på 12 lokaliteter i ytre Oslofjord. Undersøkelsen i 2001 har vist noe forhøyed andel av grønnalger i områder med elveutløp, som angir en svak overgjødsling, men også klar dominans av grønnalger i fjære, men da kun lokalt i enkelte områder. Generelt er utbredelsen av flora og fauna som forventet, men mer nedslamming på østsiden enn på vestsiden av fjorden.

Lase ned rapporten her: 2002_delrapport_gruntvannsrapport2001