2001_Vannkvalitet

2001_Vannkvalitet

Kort sammendrag

Undersøkelsene av vannkvalitet gikk over hele året, men med ulik intensitet i delområder. Totalt 29 stasjoner fordelt over hele området ble besøkt seks ganger i sommersesongen, stasjoner i hovedfjorden og Hvalerområdet ble besøkt tre ganger i løpet av vinteren, og stasjonene i Hvalerområdet ble besøkt også i høst- og vårsesongene. Hydrografi, næringssalter, oksygen, klorofyll og algeplankton inngikk som parametre. Generelt framsto tilstanden i hovedfjorden som meget god til god i henhold til SFTs tilstandsklasser. Det ble observert noe økt eutrofiering innover i fjorden og spesielt i lokale mer innelukkede fjordavsnitt.

Last ned rapporten her: 2002_delrapport_vannkvalitet2001