2001_Bløtbunnsfauna

2001_Bløtbunnsfauna

Kort sammendrag

Fauna og sediment fra 12 stasjoner i Ytre Oslofjord ble prøvetatt og analysert i 2001. Sedimentet kan karakteriseres som relativt fint og homogent (> 90 % finstoff). Innholdet av totalt organisk karbon i sedimentet var lavt. Til sammen ble det funnet 208 arter og 10269 individer. Børstemark dominerte faunaen.

Generelt viser sammenligning med tidligere års undersøkelser at diversitet, antall arter og antall individer er høyere i 2001 enn tidligere år Multivariate analyser viser at dyp spiller en stor rolle for forskjellen i fauna mellom stasjonene- Generelt kan bunnfaunasamfunnet på de undersøkte stasjoner i Ytre Oslofjord betegnes som en normal fjordfauna som ikke er markert påvirket.

Last ned rapporten her: 2002_delrapport_blotbunnsfauna2001