2001_Samlerapport

2001_Samlerapport

Sammendrag:

Fagrådet for Ytre Oslofjord (FYO) og Statens forurensningstilsyn (SFT) har sammen engasjert Det Norske Veritas (DNV) til å utføre en samordnet overvåking av eutrofitilstanden i ytre Oslofjord for år 2001. Programmet er planlagt videreført i første omgang til år 2005. Området er avgrenset av Drøbaksundet i nord og linjen mellom Kosterøyene og Jomfruland i sør og inkluderer Drammensfjorden. Overvåkingen i 2001 omfattet ikke sjøområdene i Telemark. Programmet omfattet vannkvalitet, gruntvannssamfunn og bløtbunnsfauna. Undersøkelsene av vannkvalitet gikk over hele året, men med ulik intensitet i delområder. Totalt 29 stasjoner fordelt over hele området ble besøkt seks ganger i sommersesongen. Stasjoner i hovedfjorden og Hvalerområdet ble besøkt tre ganger i løpet av vinteren og stasjonene i Hvalerområdet ble besøkt også i høst og vårsesongene. Hydrografi, næringssalter, oksygen, klorofyll og algeplankton inngikk som overvåkingsparametre. Tolv gruntvannsstasjoner ble undersøkt fordelt med seks på hver side av fjorden. Det ble gjennomført både ruteanalyser i fjæra og transektanalyser med dykker. Bløtbunnsfaunaen ble undersøkt på åtte stasjoner fordelt på de største bassengene i fjorden. Drammensfjorden ble ikke undersøkt fordi denne er anoksisk. Generelt framsto tilstanden i hovedfjorden som meget god til god i henhold til SFTs tilstandsklasser. Det ble observert noe økt eutrofiering innover i fjorden og spesielt i lokale mer innelukkede fjordavsnitt.

Last ned rapporten her: 2001_Samlerapport