2016_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

2016_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

Kort sammendrag

Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2015 samt undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2016. Det fant ikke sted noen større utskiftninger bunnvannet i sidefjordene i løpet av vinteren og våren 2016. I sidefjordene med grunne terskler eller flere bassenger (Iddefjorden, Frierfjorden) har det ikke funnet sted noe utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. I november 2016 fant det sted en utskiftning av bunnvannet i Hvaler området som resulterte i forbedret oksygenforhol i området helt inn til Iddefjorden. I 2016 var planteplanktonbiomassen moderat, der fureflagellater var svært tallrike. Unntaket var i fjorder sterkt påvirket av ferskvann, der kiselager var mest tallrike på grunn av tilførsel av silikat og nitrogen. Konsentrasjon av nitrogen var noe høyere i vinterperioden, med enkelte unntak. Det ble derimot målt lavere konsentrasjoner av næringssalter på sommeren ved de fleste stasjonene. I sommerperioden og høsten 2016 ble det registret færre perioder med avrenning enn i de foregående årene. Utskiftningen av bunnvannet i Hvaler i november førte til høye konsentrasjoner av fosfat i overflaten i Iddefjorden og Ringdalsfjorden da fosfat rikt vann kom til overflaten. Rapporten omhandler også næringssalttilførsler til Ytre Oslofjord. De nasjonale rapporteringsrutinene for kildespesifikke data og etterfølgende bearbeiding gjør at resultater fra det enkelte år først foreligger sent på høsten året etter det år som rapporteres. Figurene for næringssalter gjelder derfor året 2015.

Last ned rapporten her: 2016_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2016_Rapport