2016_Bentosundersøkelser

2016_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag:

Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2016 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen (kvantitative rammeundersøkelser) på 15 stasjoner og undersøkelser av nedre voksegrense for utvalgte makroalger på 12 stasjoner. Finansiert av Borregaard ble det i tillegg foretatt undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen (semi- kvantitative fjæresoneundersøkelser) på 4 stasjoner i Hvalerområdet (resultater er presentert i eget notat og i årsrapporten). Den beregnede indeksen for nedre voksegrense– MSMDI (Multi Species Macroalgae Depth Index), som belyser nedre voksegrense for opptil 9 utvalgte algearter, ga «god» eller «moderat» økologisk tilstand på 11 stasjoner, og «dårlig» økologisk tilstand på én stasjon. I 2016 ble det observert stillehavsøster på 11 stasjoner. Første gangen denne arten ble registrert var i 2014, da på 6 stasjoner.

Last ned rapporten her: 2016_Bentosundersøkelser 2014-2018_Rapport