2015_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

2015_Tilførsler og vannmasseundersøkelser

Kort sammendrag

Rapporten beskriver tilførsler for 2014 samt undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2015. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Industri- utslippene synes å ha gått ned de senere år. Befolkningen er en vesentlig større nitrogenkilde enn industrien. Utslipp fra befolkning synes å ha hatt en liten økning. Det er en signifikant økning i tilførslene av totalnitrogen fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen. Drammenselva og Numedalslågen har en statistisk signifikant økende tilførsel av totalfosfor.

Det fant ikke sted noen større utskiftninger av bunnvannet i sidefjordene i løpet av vinter og vår 2015. I sidefjordene med grunne terskler eller flere bassenger (Iddefjorden, Frierfjorden) har det ikke vært utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. I 2015 var planteplanktonbiomassen moderat, med lavere tettheter i sommerperioden 2015 enn foregående år. I 2015 fant det sted en stor oppblomstring sentralt i Oslofjorden fra Drøbak og ut til Missingen, mens det i sidefjordene kun var moderate mengder.

Konsentrasjon av nitrogen var omtrent som tidligere år for vinterperioden, med enkelte unntak. I forbindelse med perioder med avrenning og reduserte saltholdigheter i overflaten på sommeren i indre Hvaler og høsten i de indre deler av Oslofjorden ble det registrert kortere perioder med økning i nitrogen- og silikatkonsentrasjonen ved flere stasjoner. Perioden med tilførselen av næringssalter resulterte i gode vekstbetingelser for planteplankton i kortere perioder. I sommerperioden 2015 ble det registret færre perioder med avrenning enn i de foregående årene.

Last ned rapporten her: 2016_fagrapport_tilforsel-og-vannmasseundersokelser2015