2015_Bentosundersøkelser

2015_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag

Overvåkningsprogrammet for bunnområdene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2015 ble det foretatt undersøkelser av fauna på bløtbunn ved grabbing på 10 stasjoner. Alle stasjonene i Hvaler-området og Ytre Oslofjord blei henhold til vannforskriften klassifisert til å ha «god tilstand» for bløtbunnsfauna, med unntak av en stasjon ved Kjøkøy (D-2) som ble klassifisert til å ha «moderat tilstand».

Iddefjorden var tydelig organisk belastet, med høyt innhold av TOC og lukt av H2S i sedimentet og 2 stasjoner (ID-1 og ID-43, begge ca. 2 km fra Halden) ble klassifisert til å ha «dårlig tilstand» for bløtbunnsfauna, mens en stasjon (R-5,) litt lenger ut i Ringdalsfjorden ble klassifisert til å ha «god tilstand».

Last ned rapporten her: 2016_fagrapport_bentosundersokelse2015