2020_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

2020_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene

Sammendrag
Det ble gjennomført tilførselsberegninger for tilførsler til Ytre Oslofjord for 2019. Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) og naturlig avrenning var omtrent like store. Industriutslipp av fosfor har gått vesentlig ned de senere år. Utslipp fra befolkning synes å ha hatt en liten økning for nitrogen de senere år. De fire største vassdragene (Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva) representerer nær 90% av ferskvannstilførselene til Ytre Oslofjord inkl. Indre Oslofjord. De langsiktige trendene viser økende tilførsler av nitrogen og fosfor. Det ble gjennomført vannmasseundersøkelser ved 17 stasjoner i 2020, der det ble målt fysiske, kjemiske og biologiske parametere. Det ser ut til å være en tydelig sammenheng mellom ferskvannspåvirkning og nitrogennivåene på stasjonene som er undersøkt. I 2020 ble det målt betydelig lavere næringssaltkonsentrasjoner enn i 2019 på nesten alle stasjonene i sommerperioden. Unntaket var stasjon Ø-1 utenfor Glommas vestre løp. Det ble målt høyere konsentrasjoner av klorofyll a i sommerperioden enn i 2019.
Last ned rapporten her: 2020_Fagrapport_Tilførsler og undersøkelser i vannmassene