2014_Bentosundersøkelser

2014_Bentosundersøkelser

Kort sammendrag

Overvåkingsprogrammet for bunnområdene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunnsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2014 inngikk undersøkelser på bløtbunn med SPI-kamera (Sediment Profile Imaging) og rammeundersøkelser i fjæra i programmet.

Det ble i august 2014 tatt SPI-bilder i sedimentene på 29 punkter/stasjoner i Ytre Oslofjord. De fleste av stasjonene fikk tilstandsklasse 2 («god»). Men tre stasjoner i Hvalerbassenget, samt to nye stasjoner i Eksefjorden og Melbyfjorden fikk dårligere status; enten mindre god, dårlig eller meget dårlig. Det ble også foretatt rammeregistreringer i strandsonen på 16 stasjoner i 2014. For de fleste gruntvannstasjoner viser resultatene liten grad av næringssaltpåvirkning.

Generelt har det skjedd en nedgang i antall registrerte taxa fra 2007 til 2014 på stasjon G3 ved Horten og G17 sør for Moss, mens det på G15 ved Kambo og G20 ved Hankø har vært en relativt jevn økning. På flere av stasjonene var det et markant nedslag av den fremmede arten stillehavsøsters.

Last ned rapporten her: 2015_fagrapport_bentosundersokelser2014